משפט מנהלי, מכרזים

מכרזים

העותרת, חברת פרסום שהפסידה במכרז ושיוצגה ע"י עו"ד שמעוני, הגישה עתירה במסגרתה ביקשה להורות למזמין המכרז, מעצ, לחשוף את ההצעה שזכתה במכרז. הזוכה במכרז ביקשה להטיל חיסיון על הצעתה הזוכה בהסתמך על ההלכות שנקבעו בבתי המשפט ושהושגו גם הן ע"י עו"ד שמעוני באשר לדין הנוהג בהקשר עם חשיפת הצעה זוכה במכרז [עת"מ 38311-02-10]. בית המשפט המחוזי קבע כי הגם שנקבעו הלכות המאפשרות הטלת חיסיון על הצעה זוכה יש להורות במקרה זה על חשיפת ההצעה הזוכה חרף התנגדותה. בית המשפט קיבל את העתירה ופסק כלהלן: ניתן להתיר לעיון את מה שציין המציע מראש אולם לא ניתן לאסור עיון במה שהמציע לא ציין מראש. אין חולק על סמכות ועדת מכרזים להכריע בשאלה אם עיון בחלקים מן ההצעה עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי – אולם זאת, רק כאשר למציע עומדת הזכות לפנות לוועדת מכרזים לאחר שעמד בתנאי הסף של הודעה מראש ורק לגבי סודות מסחריים או מקצועיים שלא הוחרגו. העלאת הבקשה להימנע מפרסום סודות מסחריים או מקצועיים שלא צויינה מראש, אינה מתיישבת עם תנאי המכרז ואין העותרת רשאית להעלותה ולהעמידה להחלטת וועדת מכרזים לאחר שזכתה במכרז.

עת"מ 43034-01-12 : מקאן אריקסון בע"מ נ' מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ואח'

להורדת פסק הדין